Specjalizacje

Specjalizacje

Adwokaci mający siedzibę kancelarii w Krakowie oraz Nowym Targu reprezentują klientów w niżej wymienionych obszarach prawa wskazując jednocześnie przykładowe sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych oraz rodzinnych.

 

Prawo cywilne

 • sprawy o odszkodowania za szkody komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej
 • sprawy o dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
 • sprawy o dochodzenie odszkodowań z oc i ac
 • sprawy o dochodzenie roszczeń za szkody na osobie (uszkodzenia i urazy ciała) oraz za szkody na mieniu
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy spadkowe ( stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, zapis, polecenie, dział spadku)
 • sprawy o odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • sprawy lokalowe (najem, eksmisja, ochrona praw lokatorów)
 • sprawy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy
 • sprawy o windykację należności oraz ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
 • dochodzenie roszczeń z umowy sprzedaży, dostawy, pożyczki, przewozu i innych umów cywilnoprawnych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • sprawy z zakresu prawa transportowego i przewozowego

 

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separacje
 • sprawy o alimenty (na rzecz dzieci, małżonka po rozwodzie, podwyższenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego, przyczynianie sie do zaspokajanie potrzeb rodziny)
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej)
 • sprawy o uregulowanie kontaktów
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

 

Prawo pracy

 • reprezentacja pracowników i pracodawców we wszelkich sporach wynikających ze stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie pracownika do pracy
 • sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę oraz rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • spawy o dochodzenie odszkodowań w związku z wypadkami przy pracy
 • sprawy o dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z mobbingiem
 • sprawy dotyczące zakazu konkurencji
 • sprawy o dochodzenie roszczeń w związku z odpowiedzialnością materialną pracowników
 • prowadzenie spraw dotyczących zwolnień grupowych
 • sprawy związane z trybem odwoławczym od błędnie wystawionego świadectwa pracy
 • sprawy o uchylenie nałożonych na pracownika kar za przewinienia porządkowe
 • odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych

 

Prawo gospodarcze i handlowe

 • zakładanie spółek handlowych i rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach sądowych,
 • przekształcanie i likwidacja spółek,
 • projektowanie i opiniowanie umów,
 • stała obsługa prawna firm, spółek cywilnych i handlowych

 

Prawo administracyjne

 • wnoszenie skarg do sądów administracyjnych i reprezentacja Klientów zarówno w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sprawy w zakresie sporządzania odwołań od decyzji i postanowień
 • sprawy w zakresie sporządzania zażaleń na postanowienia
 • pomocy przy uzyskiwaniu pozwoleń i koncesji

 

Prawo karne i wykroczeń

 • reprezentowanie i obrona przez adwokatów zarówno w postępowaniu przygotowawczym przed organami Policji i Prokuraturą, jak również w postępowaniu sądowym,
 • obronę w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Łukasz Pałka

ul. Mazowiecka 2/1, 30-036 Kraków

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Anna Pałka

ul. Mazowiecka 2/1, 30-036 Kraków

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego!

wyślij do nas wiadomość

Formularz kontaktowy

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Adwokat Łukasz Pałka oraz Adwokat Anna Pałka. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.